Polityka prywatności i cookies

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) — RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

1. Administratorem danych osobowych jest: POL-SOLAR Sp. z o.o. ul. 2woleńska 81 lok. 6B, 04-761 Warszawa, KRS 0000496465, REGIN 281564160, NIP 7393865403, tel. +48 539 963 123, email: biuro@pol-solar.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, dla którego zostały zebrane, tj. udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania ofertowe oraz realizację świadczonych przez administratora danych usług.

3. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.

4. Podającemu dane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Wnioski o skorzystanie z ww. praw dostępne są dla osób, których dane dotyczą, w siedzibie Firmy.

5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

6. Podanie danych jest dobrowolne lub może wynikać z przepisu prawa.

7. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane:
a) do czasu ustosunkowania się do przedstawionej oferty handlowej;
b) zgodnie z obowiązującymi u administratora danych przepisami w zakresie przechowywania dokumentacji niearchiwalnej.